زهرا مومنی

هر چی خودم بخوام

زهرا مومنی

هر چی خودم بخوام

دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد   ...     سعادت انکسی دارد که از تنها بپرهیزد

😶😶😶

  • زهرا مومنی

خداوند انسان را اشرف مخلوقات افرید و تمام کائنات را مامور کرد تا زندگی اش را بسازند:

اب به او حیات بخشید ،خاک قامتش را نقش داد،ابربر سرش سایه ای از محبت افکند ،خورشید گرمای دوستی را ارزانی وی کرد و ماه حاله ای از زیبا ای بود که بندگیش را زینت داد.

حال همه دست بر سینه قامت بسته اند تا نظاره گر باشند شکر گذاریش را .

والله که انصاف نباشد همه فرمان از برای انسان ببرند و انسان خالقش را اطاعت نکند.

  • زهرا مومنی

ببخشید نیستم امتحانامون شروع شدن اخه😿😿😿بعد امتحانا مث شیرهستم💪💪💪

  • زهرا مومنی